Blue Flower

เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังทำการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่
ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ที่ได้เพจ คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
www.facebook.com/dhammayut.usa

 

จึงกราบเรียน/เรียน มาเพื่อทราบ

ด้วยความเคารพและนับถือ

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต
ผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร
เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา