วัดภูริทัตตวนาราม,  Wat Phurithattavanaram,  Buddhist Temple of America
5615 Howard Street, Ontario, California 91762 United States