วัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

ที่ได้ผูกพัทธสีมาแล้ว  14  วัด   

                                  1. วัดพุทธรัตนาราม

                                  2. วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

                                  3. วัดป่าธรรมชาติ

                                  4. วัดสังฆรัตนาราม

                                  5. วัดภูริทัตตวนาราม

                                  6. วัดฟลอริดาธรรมาราม

                                  7. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

                                  8. วัดนิเทศศาสนคุณาราม

                                  9. วัดป่าศรีถาวร 

                                10. วัดพุทธดาลัส

                                11. วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม

                                12. วัดพุทธบูชา                     

                                13. วัดญาณรังษี

                                14. วัดอาลาสก้า ญาณวราราม

 

วัดที่ได้รับเกียรติ์ จากสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
ยกระดับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

จำนวน 9 วัด

                               1.  วัดพุทธรัตนาราม

                               2.  วัดวอชิงตันพุทธวนาราม
                               3.  วัดพุทธดัลลัส

                               4.  วัดป่าธรรมชาติ
                               5.  วัดภูริทัตตวนาราม

                               6.  วัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม
                               7.  วัดฟลอริดาธรรมาราม

                               8.  วัดป่าชิคาโก
                               9.  วัดพุทธไทยถาวรวนาราม      

วัดที่ได้รับกฐินพระราชทาน

จากพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว

จำนวน 9  วัด

                             1.  วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

                             2.  วัดพุทธดัลลัส
                             3.  วัดป่าธรรมชาติ

                             4.  วัดภูริทัตตวนาราม
                             5.  วัดฟลอริดาธรรมาราม

                             6.  วัดญาณรังษี
                             7.  วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

                             8.  วัดป่าศรีถาวร 

                             9.  วัดเมตตาวนาราม

วัดที่ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวง

ให้เปิดสำนักเรียนปริยัติธรรม (ธรรมศึกษา)

จำนวน  6  วัด

                             1. วัดป่าธรรมชาติ

                             2. วัดพุทธดัลลัส                   

                             3. วัดญาณรังษี

                             4. วัดวอชิงตันพุทธวนาราม
                             5. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

                             6. วัดพุทธบูชา

                             7. วัดฟลอริดาธัมมาราม

วัดที่เปิดสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวน  6  วัด             

                             1. วัดป่าธรรมชาติ

                             2. วัดพุทธดัลลัส                   

                             3. วัดพุทธรัตนาราม             

                             4. วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

                             5. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

                             6. วัดพุทธบูชา 

วัดที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี-โท)

                                       วัดป่าธรรมชาติ :  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                                                                      เปิดสอนระดับปริญญา ตรี - โท ที่วัดป่าธรรมชาติ

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.