รายนามพระธรรมทูต

คณะสงฆ์ธรรมยุต

ที่ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้รับพระราชทาน

ตั้ง-เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

 ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖

******

 

ที่ได้รับพระราชทาน    

ตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร 

     ๑. พระมหาบำเพ็ญ ป.ธ. ๔  วัดพุทธคุณาราม รัฐนิวยอร์ก   เป็น พระครูวิเทศธรรมคุณ

    ๒. พระมหาวัฒนา ป.ธ.๔ ศน.บ. วัดธรรมรัตนาราม รัฐเท็กซัส  เป็น พระครูวิฑูรธรรมกิจ

    ๓. พระครูปลัด นิโรจน์ วัดบอสตันพุทธวราราม รัฐแมสซาซูเส็ทส์ เป็น พระครูวิทิตธรรมสาร

    ๔. พระครูพุทธพากยประกาศ  วัดสังฆรัตนาราม รัฐโอคลาโฮมา  เป็น พระครูวิธานธรรมวิเทศ

 

ที่ได้รับพระราชทาน

เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร

พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ

๑. พระครูมหาพุทธเจตยาภิบาล (ณัฐวัฒน์) วัดพุทธราเลย์ญาณสังวราราม  รัฐนอร์ธ แคโรไลนา 

๒. พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (สำรวย)  วัดภูริทัตตวนาราม  รัฐแคลิฟอร์เนีย  

๒. พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก

๑. พระครูสาสนกิจวิเทศ (บุญเนตร)    วัดอลาสก้าญาณวราราม   รัฐอลาสก้า

 

ข้อมูลจาก

        ปฏิทินศาสนา ๒๕๕๗    หน้า ๖๘๐, ๗๔๑       

 

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.