พระประวัติ

สมเด็จพระสงฆ์ราช 19 พระองค์

ยุคกรุงรัตนโกสินทร์

พระองค์ที่ ๑

สมเด็จพระสงฆ์ราช (ศรี)

พระองค์ที่ ๒

สมเด็จพระสงฆ์ราช (สุข)

พระองค์ที่ ๓

สมเด็จพระสงฆ์ราช (มี)

พระองค์ที่ ๔

สมเด็จพระสงฆ์ราช (สุก)

พระองค์ที่ ๕

สมเด็จพระสงฆ์ราช (ด่อน)

 

พระองค์ที่ ๖

สมเด็จพระสงฆ์ราช (นาค)

 

พระองค์ที่ ๗

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส

พระองค์ที่ ๘

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปรเรศวชิราลงกรณ์

พระองค์ที่ ๙

สมเด็จพระสงฆ์ราช (สา)

 

พระองค์ที่ ๑๐

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พระองค์ที่ ๑๑

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์า

พระองค์ที่ ๑๒

สมเด็จพระสงฆ์ราช (แพ)

 

พระองค์ที่ ๑๓

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

กรมหลวงวชิรญาณวงค์

พระองค์ที่ ๑๔

สมเด็จพระสงฆ์ราช (ปลด)

 

พระองค์ที่ ๑๕

สมเด็จพระสงฆ์ราช (อยู่)

 

พระองค์ที่ ๑๖

สมเด็จพระสงฆ์ราช (จวน)

 

พระองค์ที่ ๑๗

สมเด็จพระสงฆ์ราช (ปุ่น)

พระองค์ที่ ๑๘

สมเด็จพระสงฆ์ราช (วาสน์)

พระองค์ที่ ๑๙

สมเด็จพระสงฆ์ราช (เจริญ)

 

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.