พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ  ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดี ย่อมได้ของที่ดี ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ  ผู้ให้ของที่ประเสริฐ..

มนาปทายีสูตร
ว่าด้วยผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ
จากพระไตรปิฏก ฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
เล่มที่ ๓๖ หน้าที่ ๑๐๐ ข้อที่ ๔๔
บรรยายโดย พระครูใบฎีกา ตะวัน ปัญญาวชิโร
วัดป่าอริโซน่า เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเสียงบรรยายมนาปทายีสูตร คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as
เพื่อดาวน์โหลด

ลิขสิทธิ์การเผยแพร่โดย วัดป่าอริโซน่า
www.dhammayut.net
www.dhammayutusa.com
www.wataz.org
www.thaiarizona.com
www.sakoldham.com
www.gangaoomyim.com

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.