พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ท่านทราบหรือไม่ว่า ในทางพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสอนให้รู้จักใช้ทรัพย์ รู้จักบริหารทรัพย์ที่ตนหามาได้ ให้เป็นประโยชน์ ให้มีความสุข..

อาทิยสูตร
ว่าด้วยหลัการใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชย์ ๕ อย่าง
จากพระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
เล่มที่ ๓๖ หน้าที่ ๙๓ ข้อที่ ๔๑
บรรยายโดย พระครูใบฎีกา ตะวัน ปัญญาวชิโร
วัดป่าอริโซน่า เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดบทบรรยายอาทิยสูตร คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as
เพื่อดาวน์โหลด

ลิขสิทธิ์การเผยแพร่โดย วัดป่าอริโซน่า
www.dhammayut.net
www.dhammayutusa.com
www.wataz.org
www.thaiarizona.com
www.sakoldham.com
www.gangaoomyim.com

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.