สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกราบเรียนองค์หลวงตามหาบัวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่าท่านพ่อเป็นเสาหลักของประเทศไทย ทรงฝากมากราบอาราธนาให้ท่านพ่อรักษาสุขภาพ เพื่อจะได้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนคนไทยต่อไปเจ้าค่ะ” องค์หลวงตามหาบัวเมตตาตอบว่า "เจริญพร รับแล้วนะ"

  เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงเข้ากราบนมัสการหลวงตา
เมื่อเช้าวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

สาระสำคัญแก่ชาติไทย

 

          หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง ขอน้อมถวายทองคำ ๖๐ บาท ๕๐ สตางค์ เงินสด ๑,๒๖๐,๐๐๐ เช็ค ๒๙๘,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน ๑,๕๕๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นผ้าป่าจำนวน ๖๓๐ กอง ดอลลาร์ ๑๐๙ ดอลล์

          วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธเรา ฟ้าหญิงท่านยังอุตส่าห์เสด็จมาวันนี้นะ ท่านมาวัดเราบ่อยๆ วันนี้มีงานท่านก็เสด็จมาเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวไทยชาวพุทธเราเป็นอย่างมากนะ ให้พากันดีอกดีใจ ทำอะไรปรากฏเป็นผลขึ้นมา ผลก็อย่างนี้เราได้เห็น เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มาอย่างนี้แหละ ถ้าอยู่เฉยๆ ใครจะมา ไม่มีใครมา นี่เราก็สร้างมหามงคลขึ้นที่วัดนี้เพื่อเป็นสาระสำคัญแก่ชาติไทยของเรา นี่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ชื่อว่าอะไรไม่ทราบ

          วันนี้จะมอบทองคำเวลา ๑๑ นาฬิกาที่ศาลาใหญ่ บรรดาพี่น้องทั้งหลายจึงมากันจำนวนมากนะ อย่างเจ้าฟ้าหญิงท่านก็มา มาอนุโมทนากับพวกเรา ท่านมีส่วนด้วยกับสิ่งเหล่านี้เหมือนเราทั้งหลายมีกัน นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของชาวพุทธเรา ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เราเกิดมาไม่ได้เกิดมาอย่างลอยๆ นะ เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรม กรรมมันมีกรรมดี-กรรมชั่ว ถ้ากรรมชั่วก็พาให้เกิดลุ่มๆ ดอนๆ สูงๆ ต่ำๆ ตลอดนรกก็ไปเกิดได้ ถ้ากรรมดีก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงพรหมโลก แล้วดับทุกข์ทั้งปวงที่นิพพาน ท่านว่านิพฺพานํ ปรมํ สุขํ คือไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเกินพระนิพพาน

พระนิพพานนี้จะได้แก่ผู้ใด ใครเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลมากเท่าไรก็สูงขึ้นไป สูงขึ้นไปจนเป็นนิพพานทั้งเป็นภายในจิตใจ นิพพานนั้นเป็นอยู่ที่จิตใจ ตั้งแต่ยังไม่ตายก็เห็นนิพพานแล้ว สอุปาทิเสสนิพพานผู้ทรงธรรมอันเลิศเลอคือนิพพานแล้วภายในใจที่ยังไม่ตาย และอนุปาทิเสสนิพพาน จากเป็นนี้แล้วตายก็ไปเสวยนิพพานในเมืองนิพพาน เข้าใจ พากันตั้งอกตั้งใจ

วันนี้เป็นสง่าราศีสิริมงคลแก่เราทั้งหลายเป็นอย่างมากทีเดียว เราจะมอบทองวันนี้ ทองนี้จะได้เท่าไรลืมแล้ว ทองวันนี้จะได้ ๔๕๐ กิโลกรัม (๓๖ แท่งๆ ละ ๑๒ กิโลครึ่งครับ) วันนี้ได้มากนะทองคำได้เข้าคลังหลวงของเรา คลังหลวงสดสวยงดงามเป็นหัวใจของประเทศ แต่ครั้นแล้วทองคำไม่มีดูไม่ได้เลย นี่จึงพาพี่น้องทั้งหลายหาทองคำมาเข้าสู่คลังหลวงของเรา

(หลวงปู่ฟักถวาย ๒ แท่งๆ ละ ๑๒ กิโลครึ่งครับ) ยังไม่อ่านเราจะเทศน์อ่านอะไร กำลังเทศน์เลยลืมแล้ว วันนี้เราจะได้ทองมารวมกันมอบกันที่ศาลาเวลา ๑๑ นาฬิกาที่ศาลาใหญ่ข้างนอกนั้น เป็นเท่าไรไม่รู้นะวันนี้ วันขนสมบัติเข้าสู่คลังหลวง เหล่านี้จะเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด เข้าสู่คลังหลวงก็คือหัวใจของชาติ ถ้ามีสมบัติอันดีงามเลิศเลอเข้าสู่คลังหลวงของชาติแล้วชาติไทยเราก็สง่างาม ไม่อับเฉานะ เพราะอย่างนั้นจึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายมิหนำซ้ำยังพาหาด้วยนะ หาเงินหาทองกับหลวงตาบัวนี้ละ พระอื่นๆ ท่านก็ไม่ได้หา หลวงตาบัวหาแทบเป็นแทบตายละพาพี่น้องทั้งหลายหา ได้ทองคำจำนวนมากอยู่วันนี้ อันนี้ก็จะเข้าสู่คลังหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาติไทยของเรา

วันนี้จะมามอบกันที่ศาลาใหญ่ ได้เท่าไรจะรู้กันที่ตรงนั้น ดูว่าเท่าไรกิโล ทองคำได้ ๔๕๐ กิโล ไม่น้อยนะทองคำถึง ๔๕๐ กิโล แล้วส่วนอื่นๆ อีกก็เยอะ สำหรับทองคำอันเป็นแกนนำของชาติไทยเรานั้นจะได้เข้าคลังหลวง ๔๕๐ กิโลวันนี้ ทองคำเราจะเข้าคลังหลวงของเรา ต่างคนต่างหามาได้มาแล้วเข้าสู่จุดสำคัญ เมื่อมีสมบัติอันดีงามหรือสมบัติอันล้นค่าเข้าสู่คลังหลวงของเราแล้ว บ้านเมืองของเราก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุข มีสง่าราศี ไม่อับเฉา

คนเราต้องมีเครื่องแต่ง สัตว์เขาไม่แต่งเขาก็เป็นสัตว์เต็มตัว มนุษย์เราถ้าไม่แต่ง เป็นมนุษย์ไม่เต็มตัว ขาดบาทขาตาเต็ง ไม่เต็มบาท เมื่อได้แต่งเนื้อแต่งตัวทางภายนอกเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวครบรอบ แล้วภายในแต่งด้วยศีลด้วยธรรม มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องตกแต่งภายในใจ มีสมบัติเงินทองเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องประดับภายนอก เมื่อทั้งสองอย่างนี้มีด้วยกันแล้วก็สง่างามทั้งหญิงทั้งชายนั้นแหละ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้

แล้วศีลธรรมเป็นสำคัญมากอย่าได้ลืมนะ ป่าช้ามี มนุษย์เราตายไปเผากันที่ป่าช้า ป่าช้า บาปบุญไม่มีป่าช้านะ ติดตามผู้สร้างบาปสร้างบุญไปตลอด ใครสร้างบาปก็ติดตามไปลงนรกอเวจีได้ไม่สงสัย แล้วคำว่านรกอเวจีนี้ใครเป็นคนสอนไว้ถ้าไม่ใช่จอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมคือพระพุทธเจ้าสอนไว้ ไม่มีใครสามารถจะรู้ ท่านสอนไว้ทุกบททุกบาท เรียกว่าถูกต้องดีงามทุกอย่างนั้นละ สวรรค์ชั้นพรหมถึงนิพพานก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนอย่างไม่ผิด ทางต่ำก็สอนไว้อย่างไม่ผิดเหมือนกัน

ขอให้ท่านทั้งหลายฟังเสียงจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคม คือองค์ศาสดาของเราแล้วให้นำไปปฏิบัติ เราตาบอดก็ต้องอาศัยคนตาดีชักไปจูงไปๆ ถึงตกหลุมตกบ่อก็ไม่รุนแรงเหมือนไปโดยลำพัง เพราะมีผู้จูงไป จะผิดพลาดบ้างก็ไม่มากนัก เพราะมีผู้แนะนำสั่งสอนไปโดยตลอด ให้พากันจำเอา

วันนี้เป็นวันมงคลของพวกเรา จะได้มอบทองคำที่ได้วันนี้เข้าคลังหลวง ได้เยอะอยู่ เมื่อมอบทองคำเข้าคลังหลวงแล้วความสง่าราศีไม่ต้องบอก คลังหลวงเป็นที่แผ่กระจายความน่าดูน่าชมน่าปีติยินดีอยู่ในคลังหลวงหมด เพราะฉะนั้นจึงได้ขนทองคำเข้าคลังหลวงวันนี้ วันนี้มีฟ้าหญิงท่านก็เสด็จมาเห็นไหมล่ะ มาอนุโมทนากับพวกเรา โดยท่านก็มีส่วนอยู่ในนั้นเหมือนพวกเรา น่ายินดีไหมล่ะท่านมา ถ้าไม่ได้สร้างความดีงามไม่ว่าท่านคนใดก็ไม่มา สร้างแต่ความชั่วช้าลามกไม่มีใครมาเหลียวแล ถ้าสร้างความดีงามแล้วแม้แต่เด็กก็น่าชม เด็กน่ารักน่าเมตตา ผู้ใหญ่ยิ่งน่าเคารพนับถือ ขอให้พากันสร้างความดีให้ดีนะ

วันนี้ตอน ๕ โมงจะได้มอบทองคำที่เข้าคลังหลวงขอเงรา นี่เทศน์มากมันก็เหนื่อย ไม่ได้เทศน์มากอะไรนัก ขอให้พี่น้องทั้งหลายพากันตั้งอกตั้งใจ สำคัญฟังเสียงหัวหน้านะ ให้ฟังเสียงหัวหน้า หัวหน้าไม่ใช่อันธพาลหูหนวกตาบอดมาเป็นผู้นำ หัวหน้าอันดับแรกก็คือพระพุทธเจ้านำธรรมมาสั่งสอนโลก ครั้นหัวหน้าต่อมาก็คือครูอาจารย์ที่ท่านทรงศีลทรงธรรมทรงมรรคทรงผลอยู่ในใจ นำธรรมออกมาสอนพวกเรา ก็เป็นสิริมงคลแก่พวกเราทั้งหลายเป็นอย่างดี

วันนี้นับว่าเป็นมงคลแล้ว พอ ๕ โมงเช้าก็จะไปมอบทองคำที่ศาลาใหญ่ วันนี้ใครอยากมาดูทองคำมากๆก็ให้มา มาได้ละวันนี้ ๕ โมงเช้าจะมอบทองคำ วันนี้พูดเพียงแค่นี้ละไม่พูดมาก มันเหนื่อย ไม่เหมือนแต่ก่อน พูดไปพูดไปเหนื่อยๆ วันนี้จึงขออวยพรให้พี่น้องทั้งหลายว่าขอความสวัสดีมีสุข ความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญ

(สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกราบเรียนองค์หลวงตา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่าท่านพ่อเป็นเสาหลักของประเทศไทย ทรงฝากมากราบอาราธนาให้ท่านพ่อรักษาสุขภาพ เพื่อจะได้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนคนไทยต่อไปเจ้าค่ะ) เจริญพร รับแล้วนะ

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.