เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ตามเวลาในประเทศไทย ทางวัดสังฆรัตนาราม  รัฐโอคลาโฮม่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำพิธีเปิดศาลาอเนกประสงค์ หรือศาลาการเปรียญ

     ศาลาการเปรียญหลังนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2544   ซึ่งมีขนาด 60 x 80 ตารางฟุต ราคาในการก่อสร้างในขณะนั้น 200,000 เหรียญ   ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา  ทางวัดได้มีโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์เพิ่มอีก  ขนาด 60 x 24 ฟุต รวมของเดิมเป็น 60 x 104 ฟุต ซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมทั้งสิ้น 91916.58 เหรียญ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพระเทพวรคุณ (ประศาสน์  ปญฺญาธโร) วัดบรมนิวาส บริจาคมาในวันที่ 16 กันยายน 2555 เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ($ 3,184)   และชาว Oklahoma พร้อมด้วยรัฐใกล้เคียง เสร็จในปลายปี 2555  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 ได้ทำการฉลองศาลาอเนกประสงค์ที่ทำการต่อเติมเสร็จแล้วนั้น
 
 
 
 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.