วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบรรพชา-อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖   ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานี้

ทำพิธี ณ อุทกุกเขปสีมา (สีมากลางน้ำ)  โดยมีรายนามพระสงฆ์ทำสังฆกรรม ดังนี้

1. พระวิจิตรธรรมภาณี วัดฟลอริดาธรรมาราม / พระอุปัชฌาย์
2. พระอาจารย์ถาวร  ฐิตคุโณ   พระกรรมวาจาจารย์ (พระคู่สวด)
3. พระมหากิตติพันธ์ พุทฺธครุโก
4. พระอาจารย์ชัยวัฒน์   อภิวฑฺฒโน 
5. พระมหาอำพร  อนุตฺตโร  
6. พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์  มารชิโน  
7. พระวิชัย  สุภโร
8. พระผดุงศักดิ์ ปุญฺญมโน  
9. พระบุญศรี  ปุญฺญโก    
10. พระปัญญา  อคฺคปญฺโญ    
11. พระครูสมุห์ ไชยันต์  ชยทตฺโต พระอนุสาวนาจารย์ (พระคู่สวด)
12. พระสุรสิทธิ์  ติสฺโส
13. พระชัยนพ  จิรธมฺโม

ให้การบรรพชา-อุปสทบทแด่

Mr.David Williams  (บรรพชา-อุปสมบท ได้รับฉายาว่า "วิมโล")

Mr.Gino Davis (บรรพชา)

Mr.Marshall Garcia (บรรพชา)

Teddy Eicholtz  (บรรพชา)

ภาคเช้า ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์

ถวายภัตตาหาร- พุทธศาสนิกชน ร่วมทำวัตร สวดมนต์ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาคบ่าย แห่นาคฝรั่ง

บริเวณพิธี บรรพชา-อุปสมบท ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช

ทำพิธีให้การอุปสมบทด้วยจตุตถกรรมวาจา

คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนชาวฟลอริดาถ่ายรูปร่วมกัน

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.