พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร เมตตาเป็นประธานในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสและรักษาการเจ้าอาวาสวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม เมืองไนท์เดลย์ มลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา  ซึ่งในปี 2556 นี้  มีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส / รักษาการเจ้าอาวาส / เจ้าสำนัก ดังต่อไปนี้

แต่งตั้งเจ้าอาวาส
1.พระประมูล ฐิตจิตฺโต อายุ  ๕๕ พรรษา ๙
วิทยฐานะ น.ธ. เอก
วัดพุทธนิมิต  เมือง PASADENA   รัฐ   CALIFORNIA
 
แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส
1.พระณรงค์ อาจาโร อายุ ๖๘ พรรษา ๔๒
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.๖
วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด  เมือง PARKER รัฐ COLORADO
(จากภาพด้านล่าง พระครูปลัดมงคลวัฒน์ฯ (พระมหาสมาน กตปุญโญ) เป็นผู้รับใบแต่งตั้งแทน)
2.พระชัยวัฒน์ อภิวฑฺฒโน  อายุ  ๕๐ พรรษา ๒๐
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปวส.
วัดนิวยอร์คธัมมาราม  เมือง  CORONA   รัฐ   NEW YORK
3.พระณัฐ ณฏฺฐปญฺโญ  อายุ  ๓๔  พรรษา ๕
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาเอก
วัดซานฟรานธัมมาราม เมือง  SAN FRANCISCO   รัฐ CALIFORNIA
4.พระครูปลัดเฉลิมชัย  ติกฺขปญฺโญ  อายุ  ๕๘ พรรษา ๓๘
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ. ๑-๒ พ.ม.
วัดปุญญวนาราม  เมือง  MELBOURNE   รัฐ   FLORIDA
5.พระจรัส  อภิโชโต  อายุ  ๖๓  พรรษา ๒๓
วิทยฐานะ ปริญญาโท
วัดเคนตั๊กกี้โพธิวนาราม เมือง  FRANKFORT   รัฐ KENTUCKY
6.พระมหาชาญพิทักษ์ สุนฺทรปญฺโญ
วิทย.นะ น.ธ. เอก 
วัดวิมุตติธรรมาราม  เมือง HOUSTON รัฐ TEXAS
7.พระดิ๊ก    สีลรตโน    วัดอรัญญธรรมาราม
 
แต่งตั้งเจ้าสำนักสงฆ์
1. พระสิริชัฐพงศ์ ภาณโก  อายุ  ๕๔ พรรษา ๒๗
วิทยฐานะ น.ธ. เอก  วัดญาณรังษี  ดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักสงฆ์แสงธรรม
เมือง COLUMBUS   รัฐ  OHIO

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.