เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  คณะพระสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาและพระเถระจากประเทศไทยพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในอเมริกา ร่วมกันจัดงานถวายสักการะ มุทิตาจิต แด่พระเถระ/พระสังฆาธิการในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗ รูป 

มุทิตาสักการะ  ณ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม  เมืองไนท์เดลย์ มลรัฐนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

     สำหรับพระเถระที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์แล้วในปี ๒๕๕๕ มีรายนามดังนี้

พระราชาคณะชั้นเทพจำนวน ๑ รูป
พระเทพกิตติวิมล
 
พระราชาคณะชั้นราชจำนวน ๒ รูป
พระราชสารมุนี   พระราชกิตติวิมล 
 
พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก จำนวน ๔ รูป
พระครูวิทูรธรรมประกาศ 
พระครูสิริธรรมวิเทศ
พระครูวิเทศวินัยปฏิภาณ
พระครูพิลาสธรรมวิเทศ
 
พระภิกษุผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร (ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ)
พระครูวิทูรธรรมนิเทศ
 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.