ภาพกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ของพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน 2556..

ชมภาพ คลิก คลิก คลิก

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.