รายนามวัดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคี ณ วัดบอสตันพุทธาราม เมืองแบคฟอร์ด รัฐแมชซาซูเซ็ตส์ ในความอุปถัมภ์ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏฺิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต, เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  

รายละเอียด คลิก

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.