สปอตงานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

อำนวยการผลิต : พระเทพกิตติวิมล

ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

เพลง : พระอาจารย์รักษพล กุลวัฑฒโน

เจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม

ตัดต่อ : พระครูปลัด กิตติ กิตติโสภโณ

เสียง : อุบาสก ตะวัน คำสุจริต

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.