ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นผ้าป่าสามัคคี/ถวายน้ำปานะ/ถวายภัตตาหาร/น้ำดื่ม/ และเจ้าภาพที่พักพระสงฆ์ จำนวนกว่า 100 รูป ในงานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา และงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม รัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพต้นผ้าป่าสามัคคี  จำนวน 2559ต้น ๆ ละ $ 20.00

ถวาย ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม 

เนื่องในพิธีผูกพัทธสีมา/ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ และประชุมประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

วันอาทิตย์ที่ 19  มิถุนายน พ. ศ. 2559

*********

ด้วยวัดอลาสก้าญาณวราราม  ก่อตั้งปี พ.ศ. 2539/ค.ศ.1996     ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาอุโบสถ          วันที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2555/2012 โดยพระธรรมเมธาจารย์  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพฯ  เป็นประธาน

เริ่มก่อสร้างอุโบสถวันที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ. 2555/2012  และเสร็จพร้อมได้รับอนุญาตจากซิตี้ให้เข้าไปประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา    เมื่อวันที่ 19 มีนาคม  พ.ศ. 2556/2013     รวมจ่ายทั้งสิ้น  $ 675,098.35   ได้กู้ยืมธนาคาร  จำนวน  $ 400,000.00   และชาวพุทธได้ร่วมบริจาคสมทบกองทุนกู้ยืมจากธนาคาร เป็นจำนวนเงิน $675,098.35      

ขณะนี้ทางวัดได้ชำระหนี้ไปแล้ว รวม $ 270,000 ปัจจุบันยังมีหนี้ธนาคาร  $ 130,000.00  และวัดชำระ    หนี้เงินต้น เดือนละ  $ 1,666.67   ดอกเบี้ย เดือนละ $ 666.66   จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย  เดือนละ $ 2,333.33 จ่าย   ค่าน้ำ-ไฟ-แก๊ส และอื่นๆ เดือนละ $ 1,159.50   รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น $ 3,492.83 ต่อเดือน

               ดังนั้น จึงได้จัดตั้งต้นผ้าป่าสามัคคี  ต้นละ$ 20.00  มีจำนวน 2,559  ต้น   โดย..คุณคำแก้ว  คำลือ      เป็นประธาน และคุณสมศักดิ์ จันทวงศ์ รองประธาน ผู้ดำเนินการตั้งต้นผ้าป่าฯ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีผูกพัทธสีมาฉลองอุโบสถ และประชุมประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ณ วัด อลาสก้าญาณวราราม

 กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่  19  มิถุนายน  2559

เวลา 10.30 น.      จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/รับศีลแล้วพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

เวลา 11.00 น.      ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป

เวลา 12.30 น.      ฟังธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ จากพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวี กรุงเทพฯ

เวลา 14.00 น.  พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีของคณะสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนทั่วไป

เวลา 15.30 น.      พิธีมอบมีดตัดหวายให้เจ้าภาพลูกนิมิต จำนวน 9 ด้าม (โดยพระ..............

เวลา 16.00 น.      พิธีผูกพัทธสีมา/ฝังลูกนิมิต/ฉลองอุโบสถ/และพิธีอุปสมบทนาคหมู่ (พระนั่งหัตถบาส     9 รูป)  พระคู่สวด 2 รูป   พระอุปัชฌาย์ 1 รูป  พระมหาเถระจากประเทศไทย 

ประธานและรองประธานจัดตั้งต้นผ้าป่าสามัคคี จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนค่าอาหาร/น้ำดื่มและที่พักพระสงฆ์ ตามกำลังศรัทธามา ณ โอกาสนี้

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ

ภัตตาหารเช้า-เพล/น้ำดื่ม/น้ำปานะ/ที่พักพระสงฆ์ประมาณ 100 รูป

งานพิธีผูกพัทธสีมาฉลองอุโบสถ/ตัดหวายลูกนิมิต

และประชุมสามัญประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 16-19 มิถุนายน 2559

-----------------------------

 ด้วยวัดอลาสก้าญาณวราราม เมือง แองครอเรส รัฐอลาสก้า  จะจัดงานพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต พร้อมกับมีการประชุมสามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ในงานนี้ได้อาราธนาพระเถรานุเถระจากประเทศไทย จำนวน 12 รูป และเจ้าอาวาสวัดธรรมยุตพร้อมพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมแล้วโดยประมาณ 100 รูป ทางวัดฯได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายค่าภัตตาหาร น้ำปานะ โดยเฉพาะที่พักของพระสงฆ์ ซึ่งทางวัดต้องเช่าโรงแรม  20 ห้อง ๆ ละ $ 300/คืน   เป็นเวลา  6 คืน

 จึงเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาในครั้งนี้โดยทั่วกัน และขอให้อำนาจ แห่งผลบุญที่ท่านได้ทำครั้งนี้  จงเป็นพลวปัจจัยหนุนให้ท่านและครอบครัวจงเจริญด้วยพรทั้ง 4 ประการ  คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ

 

(พระครูสาสนกิจวิเทศ)

เจ้าอาวาสวัดอลาสก้าญาณวราราม

 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์

ร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ/ที่พักพระสงฆ์ประมาณ 100 รูป

งานพิธีผูกพัทธสีมา-ฉลองอุโบสถ

และประชุมสามัญประจำปี คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม เมือง แองครอเรส รัฐอลาสก้า

16-19 มิถุนายน 2559

 

 ข้าพเจ้าชื่อ..........................................................นามสกุล.................................

Address ……………………………………………………… City ……………………………….

State ………………………………Zip. …………………….Tel ………………………………..

E-mail. ……………………………..

มีความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ มีรายการดังต่อไปนี้

1.ถวายค่าภัตตาหารเช้า-เพล จำนวนเงิน $..................................

2.ถวายค่าน้ำดื่ม-น้ำปานะ จำนวนเงิน $.......................................

3.ถวายค่าที่พักพระสงฆ์ จำนวน ................ห้อง      จำนวนเงิน $...................................

ขอให้อำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยหนุนให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงเจริญด้วยพร 4 ประการ  คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ

 

หมายเหตุ: สั่งจ่ายเช็คหรือโอนบัญชีชื่อวัด WAT ALASKA YANNA VARARAM

 

WAT ALASKA YANNA VARARAM

วั ด อ ล า ส ก้ า ญ า ณ ว ร า ร า ม

Buddhist Temple-Meditation Center of Alaska

2309 “D” Street,  

Anchorage, AK  99503  

Tel.(907)272-3699  

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.