คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอแสดงมุทิตาสักการะแด่

๑.พระภาวนาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ "พระราชญาณโกศล"

๒.พระครูวินัยธร เริ่มชัย ชินวังโส เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักด์ เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูวิวิธศาสนกิจวิธาน" 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

พระเทพกิตติวิมล

ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.