หมายกำหนดการ พระราชพิธี พระราชกุศล ออกพระเมรุพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

 

หมายกำหนดการ พระราชพิธีพระราชกุศล ออกพระเมรุพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

********

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

 

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ น. เชิญพระศพสู่พระเมรุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีพระราชทานเพลิง ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๗.๐๐ น. เก็บพระอัฐิ ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
และเชิญพระอัฐิ จากพระเมรุ ไปยังพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

           

 ในการนี้ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันแสดงกตเวทิตาจิตด้วยการถวายดอกไม้จันทน์ ดอกไม้สด ที่หน้าพระรูปของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ

 และคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอแนะนำในการปฏิบัติดังนี้

กำหนดปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑.ประกาศเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและสาธุชนมาร่วมงานตามกำหนดการของวัด

๒.ตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อประดิษฐานพระรูปเจ้าประคุณสมเด็จฯ

๓.สวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร สวดพระอภิธรรม มาติกาบังสุกล

๔.บำเพ็ญจิตภาวนาอุทิศถวาย

๕.ถวายสักการะด้วยดอกไม้จันทน์ หรือ ดอกไม้สดที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระรูป

๖.จัดบอร์ดนิทรรศการพระประวัติ ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยส่งปัจจัย (เงิน)ไปที่

สำนักงานประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

Wat Buddha Bucha

3094 Rainbow Dr.

Decatur,GA 30034

 

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

www.dhammayut.net

www.dhammayut.org

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.