เพลง สมเด็จพระญาณสังวรบูชา

เนื้อร้อง : พระครูปลัด สาธิต ชยสาธิโต/คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

วีดีโอ : พระครูปลัด กิตติ กิตฺติโสภโณ/คุณตะวัน คำสุจริต

ขับร้อง : คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

 

ดาวน์โหลดเพลง MP3 คลิก

ดาวน์โหลด วีดีโอ คลิก

คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as

เพื่อดาวน์โหลด

 

เพลงสังฆราชบูชา

ฐิตวังโสภิกขุ ปทุมวนาราม เนื้อร้อง

คุณปาน ธนพร ขับร้อง

 

คุณปาน ธนพร ขับร้อง

คุณณธนา หลงบางพลี เนื้อร้อง/ทำนอง

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.