"ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา"

MV คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.