ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

อาตมาภาพ ในนามคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา และชาวต่างชาติทุกหมู่เหล่า ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยสมบูรณ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดกาลนานเทอญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอถวายพระพร


พระเทพกิตติวิมล

ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในนามคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.