"มหาชนทุกเชื้อชาติเผ่าพันธ์ให้ความสนใจ  หันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น  ในทุกๆ  ปี   ด้วยอาศัยการเสียสละของคณะพระธรรมทูต"

สารคดีพระธรรมทูต

   “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก  เพื่ออนุเคราะห์โลก  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข  แก่ทวยเทพและมนุษย์”

   กว่า  ๒๕๕๒  ปี  ที่พระพุทธองค์ทรงประกาศสัจธรรม  พระสมณทูตรุ่นแรก  จำนวน  ๖๐  รูป  ที่พระพุทธองค์ทรงส่งประกาศพระพุทธศาสนา  ไปยังแคว้นต่างๆ  ในประเทศอินเดีย  นำความผาสุขร่มเย็นสู่มวลมนุษย์ 

   ในพุทธศตวรรษที่ ๓  พระเจ้าอโศกมหาราช  พระมหาราชาทรงธรรมผู้ยิ่งใหญ่  ทรงมีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา  ส่งพระสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนายังแคว้นต่างๆ  จำนวน  ๙  สาย  คณะพระโสณเถระและพระอุตตรเถระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ณ  ดินแดนสุวรรณภูมิ  คือแถบประเทศไทย  ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 

   นับแต่นั้นเป็นต้นมา  พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลำดับ  ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนปัจจุบันสมัย

   ปีพุทธศักราช       ๒๕๐๙  มหาเถรสมาคม  มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  เปิดหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  ขึ้นเป็นครั้งแรก  ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร  โดยคณะสงฆ์ธรรมยุตนั้น  เริ่มมีการเปิดหลักสูตรอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๑๐  และพัฒนาหลักสูตรการอบรมเรื่อยมา  จวบจนถึงปัจจุบัน  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒  เป็นรุ่นที่  ๑๕  การอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  (ธรรมยุต)  ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  (ธรรมยุต)  และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ใช้เวลาในการอบรม  ๓  เดือน  โดยอบรมภาคทฤษฎีวิชาการ  ณ  วัดพระศรีมหาธาตุ  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร    โดยพระวิทยากรทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  วิทยากรจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ใช้เวลาการอบรม ๖๐ วัน

   ครั้นจบหลักสูตรภาควิชาการแล้ว  ก็ปฏิบัติงานภาคนวกรรม  ณ  วัดเขาสุกิม  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน โดยมีพระญาณวิลาศ  เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม เป็นผู้เมตตาควบดูแล            พอจบหลักสูตรภาคนวกรรมแล้ว  พระธรรมทูตทั้งหมดต้องเดินทางไปอบรมงานภายใน  อันถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา  คือภาคปฏิบัติจิตภาวนา  ณ  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะเวลาในการอบรม ๑๕ วัน  โดยมี  พระญาณสิทธาจารย์  เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษณ์ปุณณาราม  พระครูพุทธิสารสุนทร วัดพระศรีมหาธาตุ  และพระเถระสายกรรมฐาน  เป็นอาจารย์ผู้ให้การอบรมภาคจิตภาวนา 

   เข้าสู่สมัยเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  อาศัยสื่อเพื่อให้เข้าถึงพุทธบริษัททั้งหลาย  สื่อที่สำคัญในปัจจุบันคือ  อินเตอร์เน็ต  ซึ่งมีเครือข่ายโยงใยไปทั่วโลก  สามารถเข้าถึงคนทุกชนชั้นทุกระดับ  พระธรรมทูตรุ่นที่  ๑๕  (ธรรมยุต)  ได้จัดทำเว็บไซต์  www.dba15.org  เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาของพระธรรมทูตตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  ประวัติพระธรรมทูต  รุ่นที่  ๑๕  (ธรรมยุต)  ข่าวสาร  สาระน่ารู้ต่างๆ  กระดานสนทนาถามตอบปัญหาธรรม  เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  รวมทั้งพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย

   ปัจจุบันมีวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตตามทวีปต่างๆ  ดังนี้

   ทวีปเอเชีย                     จำนวน  ๑๗  วัด ๑ สำนักสงฆ์

   ทวีปออสเตรเลีย              จำนวน  ๑๓  วัด

   ทวีปอเมริกา                   จำนวน  ๕๖  วัด ๕ สำนักสงฆ์

   ทวีปยุโรป                      จำนวน  ๑๕ วัด ๒ สำนักสงฆ์

   สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  (ธรรมยุต)  ตั้งอยู่  ณ  ตึก ส.ว.ธรรมนิเวศ ชั้น ๔  วัดบวรนิเวศวิหาร  แขวงบางลำภู  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  โดยมีพระพรหมเมธี  วัดเทพศิรินทราวาส  เป็นประธานกรรมการบริหาร  พระเทพปริยัติวิมล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  เป็นหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  (ธรรมยุต) สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  (ธรรมยุต)  เปิดรับสมัครพระภิกษุเข้ารับการอบรม  ในเดือนพฤษจิกายน  และสอบคัดเลือกในเดือนธันวาคมของทุกปี  คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  จำนวน  ๖๐  รูป  เท่านั้น 

   มหาชนทุกเชื้อชาติเผ่าพันธ์ให้ความสนใจ  หันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น  ในทุกๆ  ปี   ด้วยอาศัยการเสียสละของคณะพระธรรมทูตไปต่างประเทศนี้เอง

   พระธรรมทูต จึงเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  พระธรรมทูต   นำธงธรรม  ยาตราสู่ดินแดนต่างๆ  ในนานาประเทศทั่วโลก  นำธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอันชุ่มฉ่ำชโลมใจของมวลชน  เพราะอาศัยพระธรรมทูต  พระพุทธศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้โดยลำดับ  จนถึงทุกวันนี้ 

ดาวน์โหลดสารคดีพระธรรมทูต 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as เพื่อดาวน์โหลด


สารคดีพระธรรมทูต
อำนวยการผลิตโดย

พระธรรมทูต รุ่นที่ ๑๕ (ธรรมยุต)
www.dba15.org
วัดป่าอริโซน่า รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา
www.wataz.org

พระมหาอำพร อนุตฺตโร วัดราชผาติการาม กทม.
พระตะวัน ปญฺญาวชิโร วัดป่าอริโซน่า สหรัฐอเมริกา
รวบรวม/เรียบเรียง
พระตะวัน ปัญญาวชิโร วัดป่าอริโซน่า
บรรยาย

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.