ประวัติความเป็นมาวันเข้าพรรษา
และการบำเพ็ญบุญก่อนเข้าพรรษา

คุณตะวัน-คุณอุไรวรรณ คำสุจริต

รวบรวม/เรียบเรียง/บรรยาย

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.