กำหนดการ

ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐

คณะสงฆ์ธรรมยุต  ในประเทศสหรัฐอเมริกา

และงานผูกพัทธสีมา-ปิดทองฝังลูกนิมิต-ฉลองอุโบสถ

ณ วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม เมืองฟอร์ท สมิธ รัฐอาร์คันซอส์

วัดสังฆรัตนาราม เมืองโอคลาโฮมา ซิตี้ รัฐโอคลาโฮมา

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา)

         เวลา ๐๗.๐๐ -๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

         เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๐๐ น. ประกอบสังฆกรรมสวดถอนสีมา

         เวลา ๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

         เวลา ๑๓.๐๐ -๑๘.๐๐ น. ประกอบสังฆกรรมสวดถอนสีมา (ภาคบ่าย)

         เวลา ๑๙.๐๐ -๒๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/รักษาการเจ้าอาวาส/หัวหน้าเจ้าสำนักสงฆ์

         เวลา ๒๐.๓๐ น.             พักการประชุม

  วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา)

         เวลา ๐๗.๐๐ -๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

         เวลา ๐๘.๐๐ -๐๘.๓๐ น. ถ่ายรูปหมู่ผู้เข้าร่วมประชุม

         เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๐๐  น. ประชุมสามัญประจำปี ภาคเช้า

         เวลา ๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

         เวลา ๑๓.๐๐ -๑๗.๐๐ น. ประชุมภาคบ่าย

         เวลา ๑๗.๓๐ -๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทุกรูป สวดชัยมงคลคาถา มุทิตาสักการะแด่พระธรรมทูต

                   ที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์และมอบใบตราตั้งแด่พระภิกษุผู้ได้รับการ

         เลื่อนสมณศักดิ์

   วันเสาร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา)

         เวลา ๐๗.๐๐ -๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

         เวลา ๐๙.๐๐ -๐๙.๓๐ น. ถ่ายรูปหมู่พระสงฆ์ พระธรรมทูตและคณาจารย์

         เวลา ๑๐.๐๐ -๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์สวดถวายพระพร/สาธุชนร่วมกันทำบุญตักบาตร

         เวลา ๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

         เวลา ๑๒.๓๐ -๑๓.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ จากพระเถระ และถวายผ้าป่าสามัคคี  

                                      ของคณะสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนทั่วไป

         เวลา ๑๓.๓๐ -๑๔.๐๐ น. พิธีมอบมีดตัดหวายแก่เจ้าภาพลูกนิมิต

         เวลา ๑๔.๓๐ -๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิต

 -ทักนิมิต

-สวดประกาศกรรมวาจาผูกนิมิต

-พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอุโบสถเป็นปฐมฤกษ์

-คณะเจ้าภาพถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม

-พระสงฆ์อนุโมทนา

-ประกอบพิธีอุปสมบทหมู่

-เสร็จพิธี

 

----------------

วัดสังฆรัตนาราม

   วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา)

         เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

         เวลา ๒๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยพระมหาเถระ

   วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา)

         เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

         เวลา ๐๘.๐๐ น. ประกอบพิธีสวดถอนสีมาสังวาส

         เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

         เวลา ๑๒.๓๐ น. ประกอบพิธีสวดถอนสีมาสังวาส

         เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี

            -  พิธีมอบมีดตัดหวายแก่เจ้าภาพลูกนิมิต ๙ ด้าม

           -  ประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิต

       เวลา ๑๕.๐๐ น. ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา/ตัดหวายลูกนิมิต

         -  ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยกราบอาราธนามพระมหาเถระ

           จากประเทศไทยเป็นพระอุปัชฌาย์

        -  เสร็จพิธี

……………………………

                               The 33rd Annual Meeting                                      

Conference of The Dhammayut Order in The United States of America     

and The Ceremonies of depositing boundary marking stones

at Wat Arkansas Buddhavanaram, Fort Smith, Arkansas

and Wat Sangha Rattanaram, Oklahoma City, Oklahoma, USA

On the 15th - 18th of June, 2017

Adobe Systems

Wat Arkansas Buddhavanaram

   Thursday, June 15, 2017

         07.00-08.00 AM          Breakfast offering to the monks

09.00-11.00 AM          Ecclesiastical chanting of the monks

11.00-12.00 AM          Lunch offering to the monks

13.00-18.00 PM          Ecclesiastical chanting of the monks

       (Sima withdrawal chant) continued

19.00-20.00 PM          Board of Directors, Acting Abbott,

        and Chief Monk meeting conference session

20.30 PM                     End of meeting conference

   Friday, June 16, 2017

07.00-08.00 AM          Breakfast offering to the monks

08.00-08.30 AM          Photography session for all of the meeting conference attendees

09.00-11.00 AM          Morning meeting conference session

11.00-12.00 AM          Lunch offering to the monks

13.00-17.00 PM          Afternoon meeting conference sessions

17.30-20.00 PM          Certificate offering and blessing for title advancements within monks

   Saturday, June 17, 2017

07.00-08.00 AM          Breakfast offering to the monks

09.00-09.30 AM          Photography session for all of the monks

10.00-11.00 AM          Blessing followed by Alms round

11.00-12.00 AM          Lunch offering to the monks

12.30-13.30 PM          Dhamma talk by Venerable Senior Monk

       Robe and donation offerings from the Sangha and congregants

14.30-17.00 PM          The Ceremonies of depositing boundary marking stones

                                       - Boundary establishment chant for the Uposatha

- Declaration chant for the established boundaries of the Uposatha

- Donation offerings from the congregants

- Blessing chant from the monks

- Ordination of new monks

- End of ceremonies

 

Wat Sangharattanaram

   Saturday, June 17, 2017

19.00 PM         Blessing chant by 9 Venerable Senior monks

20.00 PM         Dhamma talk by Venerable Senior monk

   Sunday, June 18, 2017

07.00 AM        Breakfast offering to the monks

08.00 AM        Ecclesiastical chanting of the Sangha ( Sima withdrawal chant)

11.00 AM        Lunch offering to the monks

12.30 PM         Ecclesiastical chanting of the Sangha ( Sima withdrawal chant) continued

14.00PM         Robe and donation offering ceremonies

   - Offering of 9 Ceremonial knives to the Luknimit supporters

15.00PM         Embedding ceremonies for the Luknimit stones

    - Ordination of new monks

   (Venerable Senior monk from Thailand as Upajjhayo)

   - End of Ceremonies

----------------------------------------------

   หมายเหตุ:  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บุคคลและสถานที่

สำหรับติดต่อประสานงาน ประเทศ สหรัฐอเมริกา-ไทย

1.      พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

สนง. ประธานกรรมการบริหารฯ :

Wat Buddha Bucha

3094 Rainbow Dr. Decatur, GA 30034

Cell Phone: 404-819-8788

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adobe Systems

2.      พระครูวิเศษศาสนกิจ (สงบ ปริสนฺโต)เจ้าอาวาสวัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม

WAT ARKANSAS BUDDHAVANARAM

7806 HOWARD HILL ROAD, FORT SMITH, AR 72916

Tel. (479) 434 -6608, (479) 926-0713

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

www.watarkansas.com

สนามบินที่ใกล้วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม

: Fort Smith Regional Airport (FSM)

Adobe Systems

3.      พระครูวิธานธรรมนิเทศ (ปรีชา ติกฺขวีโร) เจ้าอาวาสวัดสังฆรัตนาราม

: WAT SANGHARATANARAM

5301 Foster Rd., Oklahoma City, OK 73129

Tel. (405) 677-4306 ,E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.witokc.com, www.facebook.com/watokc

สนามบินที่ใกล้วัดสังฆรัตนาราม:

Will Rogers World Airport (OKC)

Adobe Systems

4.      ประเทศไทย

พระวิชัย สุภโร วัดพระยายัง

โทร.๐๘๕-๘๘๗-๖๐๒๔ , อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.