คณะสงฆ์ธรรมยุต usa, สมัชชาสงฆ์ไทย usa

 คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป, 

คณะสงฆ์ธรรมยุตในออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ถวายเป็นพระกุศลแด่ ...

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆ์ราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันทึ่ 13 ธันวามคม พ.ศ. 2556

 

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.