การประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูต 4 ทวีป

ฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 1 -3 ตุลาคม 2556

มหาวิทยาลัยมหามกฎราชวิทยาลัย

พระธรรมทูตทั้ง 4 ทวีป ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 130 รูป

ภาพบรรยากาศนายกรัฐมนตรีเปิดประชุุม....

ภาพบรรยากาศประชุม 4 ทวีป วันแรก....

ภาพบรรยากาศประชุม 4 ทวีป วันที่ 2..

ภาพบรรยากาศประชุม 4 ทวีป วันที่ 3..

บรรยากาศประชุม 4 ทวีป (ประชุมกลุ่ม) ..

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.