วัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

ในประเทศสหรัฐอเมริกา

กระจายตั้งอยู่ ใน 29 รัฐ จำนวน  59 วัด 1 สำนักสงฆ์

สิทธิที่ดินของวัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐเมริกา

รวมทั้งสิ้นประมาณ  586  เอเคอร์ หรือ  1,465 ไร่

คลิกดูรายละเอียดของแต่ละวัด

 

จำนวนพระธรรมทูตที่ อยู่จำพรรษา

 จำพรรษา 2554  จำนวน  232  รูป

 จำพรรษา 2555  จำนวน  229  รูป

 จำพรรษา 2556  จำนวน  234  รูป

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.