คณะกรรมการบริหาร

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ชุดปัจจุบัน (พุทธศักราช 2559 – 2560)

พระเทพกิตติวิมล

ประธานกรรมการบริหาร

พระวิทูรธรรมาภรณ์

รองประธาน ฯ รูปที่ 1

พระวิจิตรธัมมภาณี

รองประธาน ฯ รูปที่ 2

     

พระราชญาณโกศล

เลขนุการ

พระภาวนาวิธานปรีชา

เหรัญญิก

พระครูวิทูรธรรมประกาศ

ผู้ช่วยเลขนุการ รูปที่ 1

 

พระครูโสภณธรรมวิเทศ

ผู้ช่วยเลขนุการ รูปที่ 2

 

 

คณะกรรมการบริหาร

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน (2560 /2017)

*******

สมัยที่ 1 พุทธศักราช 2528 – 2531

             ประธานกรรมการ                       พระอธิการสุวัจน์ สุวโจ

             รองประธานกรรมการรูปที่ 1      พระศรีคุณาภรณ์

             รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระครูวิเทศศาสนกิจ

             เลขานุการ                                พระครูอาทรธรรมานุศาสน์

             ผู้ช่วยเลขานุการ                      พระมหาแสวงนิติสาโร

 

สมัยที่ 2 พุทธศักราช 2531 – 2533

            ประธานกรรมการ                      พระอธิการสุวัจน์ สุวโจ

            รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระศรีคุณาภรณ์

            รองประธานกรรมการรูปที่ 2     พระครูวิเทศศาสนกิจ

            เลขานุการ                                พระครูพุทธมนต์ปรีชา

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1             พระมหาแสวงนิติสาโร

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระมหาช้วน วุฑฺฒิชวโน

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 3            พระมหาพรหมา จิตฺตภโย

 

สมัยที่ 3 พุทธศักราช 2533 – 2535

            ประธานกรรมการ                      พระปริยัติสารสุธี

            รองประธานกรรมการรูปที่ 1      พระครูอาทรธรรมานุศาสน์

            รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระมหาเหรียญ ธนลาโภ

            เลขานุการ                                พระครูพุทธมนต์ปรีชา

            ผู้ช่วยเลขานุการ                       พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ (ปราสาท)

 

สมัยที่ 4 พุทธศักราช 2535 – 2537

            ประธานกรรมการ                      พระปริยัติสารสุธี

            รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระครูอาทรธรรมานุศาสน์

            รองประธานกรรมการรูปที่ 2     พระครูวิเทศศาสนกิจ

            เลขานุการ                                พระมหาเหรียญ ธนลาโภ

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระมหาเชาวรา ธมฺมปุญโญ

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระมหาสำเริงปหาโส

 

สมัยที่ 5 พุทธศักราช 2537 – 2539

            ประธานกรรมการ                        พระปริยัติสารสุธี

            รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระอมรมุนี (สมัย)

            รองประธานกรรมการรูปที่ 2       พระครูวิเทศศาสนกิจ

            เลขานุการ                                 พระมหาเหรียญ ธนลาโภ

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1             พระมหาสำเริงปหาโส

            ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2             พระมหาวิจิตรสุพฺพิจิตฺโต

            เหรัญญิก                                   พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 6 พุทธศักราช 2539 – 2541

             ประธานกรรมการ                     พระอมรมุนี (สมัย)

             รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระครูวิเทศศาสนกิจ

รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระศรีคุณาภรณ์

             เลขานุการ                                พระครูพุทธมนต์ปรีชา

             ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1             พระมหาสำเริงปหาโส

             ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2             พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์

             เหรัญญิก                                   พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 7 พุทธศักราช 2541 – 2543

              ประธานกรรมการ                          พระอมรมุนี (สมัย)

              รองประธานกรรมการรูปที่ 1         พระครูวิเทศศาสนกิจ

    รองประธานกรรมการรูปที่ 2       พระศรีคุณาภรณ์

              เลขานุการ                                    พระครูพุทธมนต์ปรีชา

              ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1                พระครูศรีธรรมวิเทศ

              ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2                พระครูปลัตสัมพิพัฒนสุตาจารย์

              เหรัญญิก                                      พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 8 พุทธศักราช 2543 – 2545

               ประธานกรรมการ                        พระอมรมุนี (สมัย)

               รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระครูวิเทศศาสนกิจ

     รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระศรีคุณาภรณ์

               เลขานุการ                                  พระครูพุทธมนต์ปรีชา

               ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1              พระครูศรีธรรมวิเทศ

               ช่วยเลขานุการรูปที่ 2                 พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์

               เหรัญญิก                                    พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 9 พุทธศักราช 2545 – 2547

                ประธานกรรมการ                       พระอมรมุนี (สมัย)

                รองประธานกรรมการรูปที่ 1      พระนิเทศศาสนคุณ

      รองประธานกรรมการรูปที่ 2    พระศรีคุณาภรณ์

                เลขานุการ                                พระครูพุทธมนต์ปรีชา

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1             พระครูศรีธรรมวิเท   (พระวิบูลธรรมวิเทศ)

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์    

                                                                (พระวิจิตรธรรมภาณี )

                เหรัญญิก                                   พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 10 พุทธศักราช 2547 – 2549

                ประธานกรรมการ                        พระอมรมุนี (สมัย)

                รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระศรีคุณาภรณ์

      รองประธานกรรมการรูปที่ 2     พระนิเทศศาสนคุณ

                เลขานุการ                                  พระครูพุทธมนต์ปรีชา

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1               พระวิจิตรธรรมภาณี

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2              พระครูสังฆรักษ์ ถวิล อตฺตคุตฺโต

                เหรัญญิก                                    พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 11 พุทธศักราช 2549 – 2551

                ประธานกรรมการ                       พระราชสิทธิโมลี (สมาน)

                รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระนิเทศศาสนคุณ

    รองประธานกรรมการรูปที่ 2       พระภาวนาญาณวิเทศ

                เลขานุการ                                 พระครูพุทธมนต์ปรีชา

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1              พระวิจิตรธรรมภาณี

                ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2              พระครูสังฆรักษ์ ถวิล อตฺตคุตฺโต

                เหรัญญิก                                    พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร

 

สมัยที่ 12 พุทธศักราช 2551 – 2553

                 ประธานกรรมการ                     พระราชสิทธิโมลี

                 รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระนิเทศศาสนคุณ

       รองประธานกรรมการรูปที่ 2   พระวิทูรธรรมาภรณ์

                 เลขานุการ                                พระภาวนาญาณวิเทศ

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระวิจิตรธรรมภาณี

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต

                 เหรัญญิก                                  พระภาวนาวิธานปรีชา

 

สมัยที่ 13 พุทธศักราช 2553 – 2555

                 ประธานกรรมการ                         พระราชสิทธิโมลี 

                 รองประธานกรรมการรูปที่ 1        พระนิเทศศาสนคุณ

     รองประธานกรรมการรูปที่ 2        พระวิทูรธรรมาภรณ์

                 เลขานุการ                                  พระภาวนาญาณวิเทศ

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1               พระวิจิตรธรรมภาณี

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2               พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต

                 เหรัญญิก                                     พระภาวนาวิธานปรีชา

 

สมัยที่ 14 พุทธศักราช 2555 – 2557

                  ประธานกรรมการ                     พระราชสิทธิโมลี (พระเทพกิตติวิมล)

                  รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระวิทูรธรรมาภรณ์     

                  รองประธานกรรมการรูปที่ 2     พระวิบูลธรรมวิเทศ

                 เลขานุการ                                  พระภาวนาญาณวิเทศ

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1              พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต (พระครูวิทูรธรรมประกาศ)                 

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2              พระครูโสภณธรรมวิเทศ         

                 เหรัญญิก                                    พระภาวนาวิธานปรีชา

 

สมัยที่ 15 พุทธศักราช 2557 – 2559

                  ประธานกรรมการ                     พระเทพกิตติวิมล

                  รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระวิทูรธรรมาภรณ์     

                  รองประธานกรรมการรูปที่ 2     พระวิจิตรธัมมภาณี

                 เลขานุการ                                  พระภาวนาญาณวิเทศ

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1               พระครูวิทูรธรรมประกาศ                

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2              พระครูโสภณธรรมวิเทศ         

                 เหรัญญิก                                    พระภาวนาวิธานปรีชา

 

สมัยที่ 16 พุทธศักราช 2559 – 2560

                  ประธานกรรมการ                     พระเทพกิตติวิมล

                  รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระวิทูรธรรมาภรณ์     

                  รองประธานกรรมการรูปที่ 2     พระวิจิตรธัมมภาณี

                 เลขานุการ                              พระราชญาณโกศล

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระครูวิทูรธรรมประกาศ                

                 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระครูโสภณธรรมวิเทศ         

                 เหรัญญิก                                พระภาวนาวิธานปรีชา

 

              

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.