การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม 

เมืองไนท์เดลย์ มลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

๑๔ - ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖

คลิกดูรูปภาพบรรยากาศทั่วไปวันแรก....

คลิกดูรูปภาพบรรยากาศการประชุม....

คลิกดูรูปภาพบรรยากาศฉลองสมณศักดิ์....

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.