รายนามพระเถรานุเถระเข้าร่วมประชุม

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม 

เมืองไนท์เดลย์ มลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

๑๔ – ๑๕  มิถุนายน   ๒๕๕

พระเถรานุเถระ จากประเทศไทย

ที่ ชื่อ ฉายา ตำแหน่ง วัด
1.     พระธรรมวราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร /กรุงเทพมหานคร
2.    พระธรรมเมธาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสมนัสวิหาร / กรุงเทพมหานคร
3.    พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค ๘ วัดพระศรีมหาธาตุ / กรุงเทพมหานคร
4.    พระเทพวิสุทธิกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาส / กรุงเทพมหานคร
5.    พระวิสุทธิคุณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาส / กรุงเทพมหานคร
6.    พระครูกิตติวรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธ) วัดอรัญวาสี  / จังหวัดหนองคาย
7.    พระครูวิศาลปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอน้ำโสม วัดท่าโสม จังอุดรธานี
8.    พระครูวิลาสสรธรรม เจ้าหน้าที่ สพธต. วัดพระศรีมหาธาตุ / กรุงเทพมหานคร
9.    พระครูปิยสีลาจารย์ เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านค้อ
10.    พระดีฮัน ฐานวโร พระอนุจร วัดบวรนิเวศวิหาร /กรุงเทพมหานคร
11.    พระครูปลัด ชนะ สตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดป่าทำไทย /  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12.    พระครูสุภัทรชยาภรทร เจ้าอาวาส วัดปากด่าน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าอาวาส/รักษาการเจ้าอาวาส/เจ้าสำนักสงฆ์

วัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ที่

ชื่อ ฉายา

ตำแหน่ง

วัด

รัฐ/ประเทศ

หมายเหตุ

      1. พระเทพสารมุนี เจ้าอาวาส วัดพุทธรัตนาราม Texas      (ส่งตัวแทน)

2.            

พระเทพกิตติวิมล

เจ้าอาวาส

วัดพุทธบูชา

Georgia

 

3.            

พระวิบูลธรรมวิเทศ

เจ้าอาวาส

วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

Washington

 

4.            

พระเทพสารสุธี

เจ้าอาวาส

วัดพุทธดัลลัส

Texas

 

5.            

พระครูโสภณธรรมวิเทศ

เจ้าอาวาส

วัดธรรมประทีป

Maryland

 

6.            

พระภาวนาญาณวิเทศ

เจ้าอาวาส

วัดป่าธรรมชาติ

California

 

7.     

พระครูพุทธพากยประกาศ

เจ้าอาวาส

วัดสังฆรัตนาราม

Oklahoma

 

8.     

พระครูธรรมธร สมหมาย อชิโต

เจ้าอาวาส

วัดธรรมบูชา

Texas

 

9.     

พระครูวิเทศศาสนคุณ

เจ้าอาวาส

วัดป่าชิคาโก

Illinois

 

10.     

พระครูวิทูธรรมนิเทศ

เจ้าอาวาส

วัดภูริทัตตวนาราม

California

 

11.     

พระวิธูรธรรมาภรณ์

เจ้าอาวาส

วัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม

North Carolina

 

12.     

พระครูวีรธรรมวิเทศ

เจ้าอาวาส

วัดสันติธรรม

Georgia

 

13.     

พระครูสิริธรรมวิเทศ

เจ้าอาวาส

วัดญาณรังษี

Virginia

 

14.     

พระครูวิเศษศาสนกิจ

เจ้าอาวาส

วัดอาคันซอร์พุทธวนาราม

Arkansas

  (ส่งตัวแทน)

15.     

พระราชสารมุนี

เจ้าอาวาส

วัดวิชิตาราม

Kansas

 

16.     

พระภาวนาวิธานปรีชา

เจ้าอาวาส

วัดเมตตาวนาราม

California

 

17.     

พระครูปลัดเฉลิมชัย ติกฺขปญฺโญ

รก. เจ้าอาวาส

วัดปุญญวนาราม

Florida

 

18.     

พระวิจิตรธรรมภาณี

เจ้าอาวาส

วัดฟลอริดาธรรมาราม

Florida

 

19.     

พระครูวรพรตศีลขันธ์

เจ้าอาวาส

วัดพุทธรักษา

Wisconsin

   (ขาดประชุม)

20.     

พระครูวิทูรธรรมประกาศ

เจ้าอาวาส

วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

New York

 

21.     

พระถาวร  ฐิตคุโณ

เจ้าอาวาส

วัดสังฆบูชา

Texas

 

22.     

พระครูสาสนกิจวิเทศ

เจ้าอาวาส

วัดอลาสก้าญาณวราราม

Alaska

  (ส่งตัวแทน)

23.     

พระครูปลัด นิโรจน์ ฐิตโชติโก

เจ้าอาวาส

วัดบอสตันพุทธวนาราม

Massachusetts

  (ขาดประชุม)

24.     

พระครูพิลาสธรรมวิเทศ

เจ้าอาวาส

วัดริชแลด์พุทธวนาราม

Washington

 

25.     

พระมหาวัฒนา ปญฺญาวโร

เจ้าอาวาส

วัดธรรมรัตนาราม

Texas

  

26.     

พระมหาบำเพ็ญ พุทธญาโณ

เจ้าอาวาส

วัดพุทธคุณาราม

New York

   (ขาดประชุม)

27.     

พระครูปลัดบุญเลี้ยง ธมฺมวโร

เจ้าอาวาส

วัดแคนซัสวนาราม

Kansas

  (ขาดประชุม)

28.     

พระครูคัมภีปญฺญาภรณ์

เจ้าอาวาส

วัดซัมเตอร์พุทธาราม

South Carolina

  (ส่งตัวแทน)

29.     

พระดักลาส เขมสนฺโต

เจ้าอาวาส

วัดธรรมศาลา

Michigan

  (ขาดประชุม)

30.     

พระประมูล  ฐิตจิตฺโต

รก. เจ้าอาวาส

วัดพุทธนิมิต

California

 

31.     

พระครูสิทธิญาณมงคล

เจ้าอาวาส

วัดพุทธสามัคคีธรรม

Louisiana

   (ส่งตัวแทน)

32.     

พระเฉลิม สุธีโร

เจ้าอาวาส

วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม

California

   (ลาประชุม)

33.     

พระธรรมรักษ์ สิริปญฺโญ

เจ้าอาวาส

วัดป่าเทสรังสี

Virginia

   (ขาดประชุม)

34.     

พระอนุวัช โชติปาโล

เจ้าอาวาส

วัดมอนต์โกเมอรี่พุทธาราม

Alabama

 

35.     

พระเทพกิตติวิมล

รก. เจ้าอาวาส

วัดรัตนวนาราม

South Carolina

 

36.     

พระครูสังฆรักษ์คำพอง ปญฺญาวุโธ

เจ้าอาวาส

วัดป่านานาชาติ

Virginia

 

37.     

พระครูมหาพุทธเจติยาภิบาล

เจ้าอาวาส

วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม

North Carolina

 

38.     

พระชัยวัฒน์ อภิวฒฺโน   

รก. เจ้าอาวาส

วัดนิวยอร์คธัมมาราม

New York

 

39.     

พระประดิษฐ์ อภิชาโต

รก. เจ้าอาวาส

วัดสันติ

California

  (ขาดประชุม)

40.     

พระครูสังฆรักษ์จันที ณฏฺฐาโน

เจ้าอาวาส

วัดเนวาด้าธรรมาราม

Nevada

   (ขาดประชุม)

41.     

พระครูปลัดสุเมทต์ ฐานิโก

เจ้าอาวาส

วัดนิเทศศาสคุณาราม

Texas

 

42.     

พระครูวิจิตรศีลคุณ

เจ้าอาวาส

วัดพุทธมณีรัตนาราม

Missouri

  (ลาประชุม)

43.     

พระครูวิเทศวินัยปฏิภาณ

เจ้าอาวาส

วัดแจ๊คสันวิลพุทธวนาราม

Arkansas

 

44.     

พระเริ่มชัย ชินวํโส

เจ้าอาวาส

วัดพุทธธัมมธโร

California

  (ลาประชุม)

45.     

พระครูวิเทศธรรมปภา

เจ้าอาวาส

วัดพุทธางกูร

Washington

 

46.     

พระมหาเสรี  กนฺตจารี

เจ้าอาวาส

วัดป่าศรีถาวร

Texas

 

47.     

พระครูสมุห์บุญธรรม ปญฺญาสาโร

เจ้าอาวาส

วัดโกลด์สโบโรวนาราม

North Carolina

 

48.     

พระครูปลัดภาค  สิริปญฺโญ

เจ้าอาวาส

วัดป่าพุทธญาณ

Texas

 

49.     

พระสมุห์ ไพฑูรย์ ฐิตาโภ

รก. เจ้าอาวาส

วัดป่าอริโซน่า

Arizona

   (ขาดประชุม)

50.     

พระณัฐ   ณฏฺฐปญฺโญ

รก. เจ้าอาวาส

วัดซานฟรานธัมมาราม

California

 

51.     

พระรักษพล กุลวฑฺฒโน

เจ้าอาวาส

วัดโอไฮโอธรรมาราม

Ohio

 

52.     

พระครูวินัยธร ปริพัฒน์ จิณฺณธมฺโม

เจ้าอาวาส

วัดสิริจันทราวาส

Minnesota

 

53.     

พระครูสังฆรักษ์สรวิชญ์ มารชิโน

เจ้าอาวาส

วัดนิเทศศาสนคุณ ฟลอริดา

Florida

 

54.     

พระณรงค์ อาจาโร

รก. เจ้าอาวาส

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด

Colorado

  (ส่งตัวแทน)

55.     

พระดิ๊ก สีลรตโน

รก. เจ้าอาวาส

วัดอรัญญธรรมาราม

Virginia

 

56.     

พระใบฏีกาบุญจันทร์ วิสุทฺโธ

เจ้าสำนักสงฆ์

สำนักสงฆ์ศิลสังวร

Illinois

 

57.     

คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ ธสอ.

เจ้าสำนักสงฆ์

สำนักสงฆ์วัดป่าอินเดียน่า

Indiana

 

58.     

พระจรัส  อภิโชโต

เจ้าสำนักสงฆ์

สำนักสงฆ์วัดเคนตั๊กกี้โพธิวนาราม

Kentucky

 

59.     

พระมหาชาญพิทักษ์ สุนฺทรปญฺโญ

เจ้าสำนักสงฆ์

สำนักสงฆ์วัดวิมุตติธรรมาราม

Texas

 

60.     

พระสิริชัฐพงศ์ ภาณโก

เจ้าสำนักสงฆ์

สำนักสงฆ์ Wat Enlightenment

Ohio

 

  พระธรรมทูต  

1.     

พระวิชัย  สุภโร

เจ้าหน้าที่ สพธต.

วัดฟลอริดาธรรมาราม

Florida

 

2.     

พระครูปลัด คำรณ ภทฺทโก

พระธรรมทูต

วัดป่าธรรมชาติ

California

 

3.     

พระครูวินัยธร ชัยณรงค์ อินฺทวีโร

พระธรรมทูต

วัดป่าธรรมชาติ

California

 

4.     

พระสมพร คเวสโก

พระธรรมทูต

วัดป่าธรรมชาติ

California

 

5.     

พระสมบัติ นาคเสโน

พระธรรมทูต

วัดภูริทัตตวนาราม

California

 

6.     

พระมหาอำพร อนุตฺตโร

พระธรรมทูต

วัดสังฆรัตนาราม

Oklahoma

 

7.     

พระครูประกาศพุทธพากย

พระธรรมทูต

วัดญาณรังษี

Virginia

 

8.     

พระครูปลัด จำรัส  ขนฺติพโล

พระธรรมทูต

วัดพุทธบูชา

Georgia

 

9.     

พระมหาลำพันธ์ ฐิตรตโน

ผช.เลขานุการ

วัดป่านานาชาติ

Virginia

 

10.     

พระมหาธีรนิติธาดา ขันตยาภิรักโข

พระธรรมทูต

วัดภูริทัตตวนาราม

California

 

11.     

พระเจคอบ วรธมฺโม

-

วัดอรัญธรรมมาราม

Virginia

 

      12.

พระศุภฤกษ์  ฐานิสฺสโร

พระธรรมทูต

วัดป่าชิคาโก

Illinois

 

     13.

พระพีระบุญ นาถปุญฺโญ

พระธรรมทูต

วัดนิวยอร์คธัมมาราม

New York

 

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.