แบบฟอร์มของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ทางคณะผู้จัดทำขอกราบเรียนให้ทราบว่า ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader X (10.1.3) เพื่อติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนถึงจะสามารถกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ได้

  หากดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ไม่สามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้ ให้ไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader X Font Packs - Extended languages ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

หากพระคุณเจ้าต้องการความช่วยเหลือ หรือมีคำถาม แลมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบฟอร์มของคณะสงฆ์ธรรมยุตฯ กรุณาติดต่อกระผมผู้จัดทำแบบฟอร์มได้โดยตรง ที่เบอร์โทรศัพท์ (480)883-2993

หรือเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (อุบาสก ตะวัน คำสุจริต) 

ดาวน์โหลดโปรแกรมกรอกแบบฟอร์มต่างๆ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ถ้าท่านไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ในแบบฟอร์มต่างๆ ของคณะสงฆ์ฯ ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ แล้วนำมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 ต9dkkdkdkdkdfasfasdffdfddfdfdfd

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.