ประกาศ

คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต  ในสหรัฐอเมริกา

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุต

 

            เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร  และงานกองเลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ดำเนินกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

            อาศัยอำนาจตามกฎระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๕  หมวด    ข้อ    วรรค    จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีรายนาม  ดังต่อไปนี้.

 

๑.ฝ่ายธุรการ

            พระอมรมุนี                                                                             ที่ปรึกษา

            พระภาวนาญาณวิเทศ                                                              หัวหน้าฝ่าย

            พระครูวินัยธรถวิล                  อตฺตคุตฺโต                               ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

            พระมหา  ดร.รณวีร์                 เขมวโร                                    กรรมการ

            พระมหาถาวร                          จิตฺตถาวโร                              กรรมการ

            พระมหาสุชาติ                         สุภทฺโท                                   กรรมการ

            พระครูปลัดกิตติ                     กิตฺติโสภโณ                            กรรมการ

            พระสุรินทร์                             พุทฺธวิริโย                                กรรมการ

            พระจตุภัทร                             ทมิโต                                      กรรมการ

            พระสมพร                               ถิรสํวโร                                     กรรมการ

 

            มีหน้าที่  :       

-                   รวบรวมเก็บข้อมูล  ประวัติความเป็นมาของแต่ละวัด  ที่อยู่ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ในประเทศสหรัฐอเมริกา

-                   จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขอสร้างวัด  ระเบียบการย้ายวัด  ให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน

-                   ต้องจัดเตรียมเอกสาร  งานประชุมสามัญประจำปี  เพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการ  และเจ้าอาวาสทุกวัดในที่ประชุม

-                   จัดทำหนังสือสรุปการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง

-                   มีหน้าที่โดยตรง  ในการประสานงาน  กับประธานคณะกรรมการบริหาร  และสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต  ที่ประเทศไทย  และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

-                   เมื่อมีข่าวสารต่างๆ  หรืออธิกรณ์เกิดขึ้น  ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทุกวัดที่สัดกัดทราบ

-                   มีหน้าที่จัดซื้ออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ  เพื่อใช้ในการทำงานของสำนักงานเลขานุการ  โดยผ่านการเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร

 

๒.ฝ่ายเผยแผ่

            พระภาวนาญาณปรีชา                                                 ที่ปรึกษา

            พระครูโสภณธรรมวิเทศ                                             หัวหน้าฝ่าย

            พระครูมหาพุทธเจติยาบาล                                         ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

            พระปลัดคำรน                        ภทฺทโก                        กรรมการ

            พระตะวัน                               ปญฺญาวชิโร                กรรมการ

            พระทองตะวัน                        สุชาโต                         กรรมการ

 

            มีหน้าที่  :

-                   ทำเว็บไซต์  รวบรวมข้อมูลประวัติของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งสามารถลิ้งค์เข้ากับทุกวัด  และทุกทวีป  ที่มีวัดไทยในต่างประเทศ

-                   จัดพิมพ์หนังสือธรรมะ  ทำวีซีดี  เพื่อเผยแผ่  ในงานที่ประชุมสามัญประจำปี  และกิจกรรมที่สำคัญของคณะสงฆ์ธรรมยุต

-                   ประสานงานกับกองเลขานุการ  เพื่อขอข้อมูลของแต่ละวัดนำไปลงเว็บไซต์

-                   สรุปผลงานการเผยแผ่  ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง  ในการดำเนินงาน

-                   ขอเบิกจ่าย  จัดซื้ออุปกรณ์ในกองงานการเผยแผ่ได้  โดยเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ

 

๓.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

            พระวิธูรธรรมาภรณ์                                                    ที่ปรึกษา

            พระวิจิตรธรรมภาณี                                                    หัวหน้าฝ่าย

            พระกิตติวิมลเมธี                                                         ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

            พระครูวิเทศศาสนคุณ                                                 กรรมการ

            พระครูวิจิตศีลคุณ                                                       กรรมการ

            พระครูสาสนกิจวิเทศ                                                  กรรมการ

 

            มีหน้าที่  :

-                   จัดเตรียมเอกสารของแต่ละวัด  เพื่อนำไปจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  ในงานประชุมสามัญประจำปีของคณะสงฆ์ธรรมยุต  ทุกปี

-                   ช่วยจัดเตรียมสถานที่   ป้าย  และที่วางหนังสือ  เอกสาร  วีซีดี  และ  MP3  เพื่อแจกในงานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต

-                   สนับสนุนฝ่ายเผยแผ่โดยตรง

-                   ชักชวนญาติโยมมาร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ  เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์  ที่มาร่วมงานประชุมสามัญ  แต่ละปี

 

๔.ฝ่ายปฏิคม-สวัสดิการ

            พระราชสุวรรณเมธี                                                     ที่ปรึกษา

            พระนิเทศศาสนคุณ                                                     ที่ปรึกษา

            พระครูวิทูรธรรมนิเทศ                                                หัวหน้าฝ่าย

            พระครูวิศิษฐ์สรเวท                                                    ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

            พระครูปรีชาธรรมรังสี                                                กรรมการ

            พระปลัดจำรัส                         ขนฺติพโล                     กรรมการ

            พระครูใบฎีกาสมหมาย           นิมฺมโล                        กรรมการ

            พระมหาประสงค์                    ราชธมฺโม                     กรรมการ

            พระมหาวัฒนา                        ปญฺญาวโร                   กรรมการ

            พระเริ่มชัย                               ชินวํโส                        กรรมการ

 

            มีหน้าที่  :

-                   จัดเตรียมสถานที่พักของพระเถรานุเถระ

-                   ประดับตกแต่งบริเวณที่ประชุมให้สวยงาม  เป็นระเบียบ  พร้อมที่จะต้อนรับทุกรูป/ท่าน 

-                   แนะนำผู้ที่มาร่วมประชุมสามัญประจำปี  ให้รับทราบเกี่ยวกับบริเวณ  และสถานที่

-                   ช่วยจัดหากองทุน  ต้นผ้าป่า  เพื่อสมทบในงานประชุม  หรือช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ  ของคณะสงฆ์

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

ประกาศ    วันที่  ๑๐  เดือน  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒

 

พระราชสิทธิโมลี

(พระราชสิทธิโมลี)

ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต  ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.