ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ

สำหรับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

------------------------------

ขั้นตอนที่ ๑ (พระธรรมทูต)

พระธรรมทูตยื่นใบสมัคร ฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ต่อเจ้าอาวาสวัดในต่างประเทศที่ขอไปปฏิบัติศาสนกิจดังต่อไปนี้

. แบบขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ (พธต.๐๑)

. แบบขอพระภิกษุมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ (พธต.๐๒)

. สำเนาหนังสือสุทธิ และสำเนาทะเบียนวัด/บ้าน

. ทะเบียนประวัติพระธรรมทูต (พธต.๐๔)

. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด (แผนกนักธรรม -บาลี และสายสามัญ)

. เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น หนังสือขอเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ตราตั้งสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร หรือพระครูฐานานุกรม ในกรณีที่ชื่อไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ

ขั้นตอนที่ ๒ (เจ้าอาวาส / ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ในต่างประเทศ)

เจ้าอาวาสวัดในต่างประเทศ และประธานกรรมการบริหาร หรือหัวหน้าพระธรรมทูตคณะสงฆ์ธรรมยุตในต่างประเทศ ดำเนินการดังนี้

. เจ้าอาวาสวัดในต่างประเทศ ส่งเรื่องให้ประธานกรรมการบริหาร หรือหัวหน้าพระธรรมทูตในประเทศนั้น ๆ พิจารณาเสนอขออนุมัติ

. ประธานกรรมการบริหาร หรือหัวหน้าพระธรรมทูตในประเทศนั้น ๆ ให้ความเห็นชอบแล้ว และส่งให้สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ดำเนินการ

. ในกรณีที่วัดในต่างประเทศไม่มีคณะกรรมการบริหารประจำประเทศนั้น ๆ เช่น วัดในประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ให้เจ้าอาวาสวัดยื่นเรื่องต่อสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) โดยตรง

ขั้นตอนที่ ๓ (สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) / สำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) / มส. /พศ.)

เมื่อสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้รับเรื่องแล้ว จะดำเนินการดังนี้

. ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผู้บริหารและพระเถระที่คณะธรรมยุตมอบหมายให้พิจารณากลั่นกรองตามลำดับ

. มหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติแล้วส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) เพื่อออกหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ ๔ (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/กระทรวงการต่างประเทศ/วัดในต่างประเทศ/พระธรรมทูต)

. พระธรรมทูตตรวจดูรายชื่อในมติมหาเถรสมาคม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดมติมหาเถรสมาคมได้ที่เวปไซต์ http://www.onab.go.th/MatiMaha/news.htm หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนศาสนวิเทศ) โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๔๕๔๘ ในวันและเวลาราชการ

. พระธรรมทูตไปดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ หรือกองการหนังสือเดินทาง อาคารธนาลงกรณ์ ปิ่นเกล้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.consular.go.th พร้อมหลักฐานดังนี้

() สำเนามติมหาเถรสมาคม จำนวน ๑ ชุด

() หนังสือสุทธิ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

() สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด

() สำเนาวุฒิบัตรพระธรรมทูต จำนวน ๑ ฉบับ

() สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด (แผนกนักธรรม -บาลี และสายสามัญ)

() เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือขอเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ตราตั้งสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรหรือพระครูฐานานุกรม ในกรณีที่ชื่อไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ

ในกรณีที่พระธรรมทูตทำบัตรประจำตัวประชาชนขณะเป็นพระภิกษุ (แต่งกายเป็นคฤหัสถ์ขณะเป็นพระภิกษุ) กรมการกงสุลจะไม่ทำหนังสือเดินทางให้ ยกเว้นในกรณีที่พระธรรมทูตไปทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อนการอุปสมบท หรือบัตรประชาชนที่มีชื่อและรูปเป็นพระภิกษุเท่านั้น

. พระธรรมทูตจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางราชการพร้อมหนังสือนำแจ้งสถานทูตจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า)

. ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนศาสนวิเทศ) พร้อมหนังสือนำแจ้งสถานทูต เพื่อขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า)

. เมื่อพระธรรมทูตได้รับหนังสือนำกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว ให้สแกนเอกสารเพื่อส่ง (ทาง E-mail หรือไปรษณีย์ EMS) ให้วัดในต่างประเทศ ดังนี้

() หน้าหนังสือเดินทาง

() หนังสือนำกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

() เอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่เจ้าอาวาสแจ้ง เพื่อนำไปกรอกลงในแบบฟอร์มที่สถานทูตร้องขอ

. ในกรณีพระธรรมทูตเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องประสานเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ กับวัดนั้น ๆ ในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม I-129 เนื่องจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาออกวีซ่าให้ ต้องให้วัดเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติจากกระทรวงความมั่นคงภายใน (Department of Homeland Security) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อน หรือในประเทศอื่น ๆ ที่มีแนวทางปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้

. เมื่อเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ให้นำไปยื่นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ต่อสถานทูตในประเทศที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ ยกเว้นในบางประเทศที่ไม่ต้องตรวจลงตรา (วีซ่า) หรือประเทศที่อนุญาตให้ตรวจลงตราเมื่อพระธรรมทูตเดินทางเข้าไปในประเทศแล้ว เช่น ประเทศอินเดีย หรือประเทศในกลุ่มอาเซียนบางประเทศ

ขั้นตอนการขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

---------------------

ขั้นตอนที่ ๑

ให้พระธรรมทูตต้องยื่นเอกสารขอต่ออายุหนังสือเดินทาง ก่อนที่หนังสือเดินทางจะหมดอายุ ๖ เดือน โดยยื่นเอกสารต่อเจ้าอาวาสวัดที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศหรือภูมิภาคนั้น ดังนี้

. แบบขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางพระธรรมทูต (พธต.๐๓)

. สำเนาหนังสือเดินทาง

. สำเนามติมหาเถรสมาคมที่อนุมัติให้ไปปฏิบัติศาสนกิจ

. แบบรายงานการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศของพระธรรมทูต (พธต.๐๕)

. เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะกรรมการในประเทศนั้น ๆ ตามกรณี เช่น เอกสารการขอย้ายปฏิบัติศาสนกิจ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๓ ๔ เหมือนกับการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ

คำแนะนำ

เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือเดินทาง หรือที่จำเป็น พระธรรมทูตควรถ่ายสำเนา หรือสแกนเก็บรักษาไว้ทุกฉบับ เพื่อป้องกันการสูญหาย เป็นต้น หรือ เมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วให้ส่งสำเนาต่าง ๆ เก็บรักษาไว้ใน E-mail ของตนเอง หรือส่ง E-mail ให้พระธรรมทูตรูปอื่น ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

ติดต่อสอบถาม :

สำนักงานเลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร (ตึก สว.ธรรมนิเวศ ชั้น ๔)

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๘๒ ๖๑๘๒ โทรสาร : ๐๒ ๒๘๒ ๖๑๘๓

: พระมหาอรุณ อรุโณ โทร. ๐๘ ๖๘๑๒ ๘๒๒๘

: พระวิชัย สุภโร โทร. ๐๘ ๙๖๐๐ ๙๑๗๘

: พระสันติ สนฺติกโร โทร. ๐๘ ๔๖๒๖ ๙๗๐๕, ๐๘ ๖๐๖๗ ๗๓๔๒

http://www.dpgb.mbu.ac.th    http://www.dba15.org 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , san_ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.