พิธีตักบาตรเดือนสาม บุญข้าวจี่ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม [Back to Gallery]

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.