ที่ 638/2556 เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไ [Back to Gallery]

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.