17 มิถุนายน 2560 พิธีพุทธาภิเษก [Back to Gallery]

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.